Керівництво

Розподіл обов'язків між директором регіональної філії та його заступниками
НІКУЛІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Директор регіональної філії

НІКУЛІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

телефон: (048) 727-44-00

приймальня: (048) 727-42-50


Здійснює керівництво діяльністю Філії в цілому, організовує злагоджену роботу Філії з метою задоволення потреб економіки і населення в перевезеннях.

Проводить державну політику у Філії та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Філію завдань і здійснення функцій по задоволенню потреб економіки та населення України в перевезеннях, організовує створення умов для стабільної та безпечної експлуатаційної діяльності Філії.

Визначає стратегію:

- організації управління регіональною філією, фінансової, кадрової та соціальної політики Філії;

- ділового співробітництва з іншими підприємствами транспорту в регіонах, що обслуговуються регіональною філією;

- вирішення міжвідомчих питань;

- реорганізації та реструктуризації Філії;

- мобілізаційної готовності Філії.

Координує діяльність підрозділів Філії.
МЯКІШЕВ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Перший заступник директора регіональної філії

МЯКІШЕВ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

телефон: (048) 727-44-01

приймальня: (048) 727-45-41


Здійснює керівництво експлуатаційною роботою Філії в усьому комплексі, виконання завдань по забезпеченню потреб економіки і населення в перевезеннях, нормативів технічного плану використання рухомого складу, ефективного застосування автоматизованих систем управління та обчислювальної техніки.

Очолює роботу з питань забезпечення безперебійності графіка руху поїздів, снігоборотьби, розробки і застосування нормативних документів щодо умов перевезень та експлуатації рухомого складу, режиму секретності.

Контролює роботу органів спеціального зв’язку Філії.

Приймає участь у розробці та затверджені документів мобілізаційного плану та заходів щодо забезпечення сталості функціонування Філії за умов воєнного стану.

Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Координує роботу щодо:

- організації вантажної і комерційної роботи, створення багатопрофільної сфери послуг при перевезенні вантажів;

- поліпшення якості обслуговування пасажирів на вокзалах і в поїздах;

- збільшення доходів Філії від вантажних та пасажирських перевезень;

- організації злагодженої експлуатаційної роботи Філії;

- виконання планів вантажообігу та пасажирообігу;

- ефективного використання рухомого складу;

- злагодженості у роботі з іншими видами транспорту і промисловим залізничним транспортом інших відомств.

Очолює оперативний штаб Філії з ліквідації наслідків транспортних подій, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій та постійно діючий штаб з підготовки господарства і кадрів Філії до роботи в осінньо-зимовий період.
ЧЕКАЛОВ ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ

Головний інженер регіональної філії

ЧЕКАЛОВ ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ

телефон: (048) 727-44-04

приймальня: (048) 727-05-41


Забезпечує реалізацію питань щодо проведення єдиної технічної політики, упровадження новітніх технологій, технічних засобів, спрямованих на збільшення прибутковості Філії, підвищення її конкурентоспроможності; проведення заходів з удосконалення керування виробництвом на основі використання обчислювальної техніки, освоєння сучасних систем програмування.

Очолює роботу із розроблення та упровадження заходів з охорони праці та забезпечення пожежної безпеки, виконання програм охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки Філії, організації роботи оцінки ефективності інвестиційних проектів та програм.

Координує роботу щодо конструкторсько-технічних розробок, діяльності проектно-кошторисних і художньо-конструкторської груп, упровадження естетики виробництва; винахідницької і раціоналізаторської діяльності; технічного навчання працівників Філії, проведення семінарів, шкіл передового досвіду з підвищення кваліфікації спеціалістів.

Очолює штаб Філії з енергозбереження.

Спрямовує капітальні вкладення на пропорційний і комплексний розвиток усіх господарств Філії з метою підвищення ефективності їх роботи.

Організовує роботу з розробки планів капітального будівництва, зміцнення матеріально-технічної бази Філії та її соціального розвитку.
ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ

Заступник директора регіональної філії з рухомого складу

ПЕТРЕНКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ

телефон: (048) 727-45-53


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- розвитку і стійкої роботи локомотивного і вагонного господарств, господарства приміських пасажирських перевезень, утриманню парку локомотивів і моторвагонного рухомого складу в технічно-справному стані, якісного технічного обслуговування, ремонту і утримання вантажних вагонів;

- належного використання локомотивів і локомотивних бригад, організації нормальних умов праці і відпочинку;

- контролю за роботою з нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів та мастильних матеріалів за напрямками споживання, забезпечення контролю за їхнім ефективним споживанням, у тому числі за допомогою систем контролю параметрів експлуатації рухомого складу та їхнього програмного забезпечення;

- організації постійного моніторингу (аналізу) споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- забезпечення раціонального використання та розвитку ремонтно-технічної бази рухомого складу;

- визначення потреби в матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах та контролю за їх своєчасним постачанням і утриманням у обсягах встановлених нормативами;

- контролю за організацією робіт зі збирання, збереження, здачі і відвантаження брухту і відходів чорних та кольорових металів;

- організації у підпорядкованих господарствах роботи з дотримання загальногалузевих нормативних і технічних документів, що регламентують експлуатацію, утримання і ремонт технічних засобів;

- організації роботи з виконання програм енергозбереження, оновлення рухомого складу та вжиття практичних заходів для зменшення зносу пари “колесо-рейка”, упровадження приладів контролю порушень нижнього габариту рухомого складу.

Бере участь у розробці планів військових перевезень на особливий період, евакуаційних перевезень, технічного прикриття особливо важливих об’єктів.
ПІДЛУБНИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Заступник директора регіональної філії з фінансово-економічних питань

ПІДЛУБНИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

телефон: (048) 727-44-33

приймальня: (048) 727-07-77


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- організації фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку і звітності;

- розробки і виконання заходів зі стабілізації фінансово-економічного стану;

- удосконалення матеріального стимулювання праці та надання матеріальної допомоги працівникам і непрацюючим пенсіонерам Філії;

- у взаємодії з профспілками забезпечує виконання зобов’язань колективного договору;

- удосконалення фінансово-економічної роботи структурних і виробничих підрозділів для досягнення позитивного фінансового результату;

- забезпечення цільового та раціонального використання коштів;

- здійснення аналізу і розподілу витрат на основну та допоміжну діяльність;

- підвищення доходів від підсобно-допоміжної діяльності та збільшення прибутку;

- виконання основних фінансово-економічних показників;

- забезпечення розробки та реалізації програм підвищення економічної ефективності Філії;

- контролю за фінансовою дисципліною, здійснення повних розрахунків з бюджетами усіх рівнів та державними пільовими фондами, розрахунків з працівниками по заробітній платі, недопущення необґрунтованого зростання дебіторської та кредиторської заборгованості;

- вжиття заходів для зростання продуктивності праці, зниження експлуатаційних витрат по господарствах;

- координації роботи з банківськими установами;

- організації своєчасної і якісної розробки поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку;

- контролю використання матеріальних ресурсів та товарно-матеріальних цінностей, розгляду питань цінової і тарифної політики, норм витрат обігових коштів, повноти надходжень коштів за виконані обсяги перевезень вантажів та пасажирів.
ЄМЕЦЬ ІВАН ЛЕОНОВИЧ

Заступник директора регіональної філії з логістики та роботи з поромами

ЄМЕЦЬ ІВАН ЛЕОНОВИЧ

телефон: (048) 727-02-07


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- раціонального використання перевізної і пропускної спроможностей та виконання планових завдань з перевезень;

- виконання завдань по перевезеннях у цілому по усій номенклатурі вантажів;

- виконання завдань з перевезення вантажів, у т.ч. експортно-імпортних;

- виконання встановлених обсягів передачі, розвозу місцевого вантажу і вивантаження, обороту вагона, регулювальних завдань, ефективне використання вагонного і локомотивного парків;

- забезпечення виконання встановлених вагових норм поїздів, удосконалення діючої і впровадження нової техніки і передової технології в підвідомчих господарствах;

- розробки та оптимізації графіка руху поїздів, плану формування та підвищення швидкості руху поїздів.

Здійснює керівництво перевізним процесом, організовуючи його з мінімальними витратами для досягнення високих економічних показників експлуатаційної роботи і одержання максимальних прибуткових надходжень від перевезень, створення багатопрофільної сфери послуг при перевезеннях вантажів.

Взаємодіє з відповідними органами управління інших регіональних філій з питань експлуатаційної та комерційної діяльності.

Вживає заходи щодо підвищення технічного рівня станційного господарства, удосконалення технології роботи станцій та перевізного процесу, упровадження автоматизації та інформатизації перевізних процесів.

Контролює виконання заходів безпеки перевезень спеціальних вантажів.
САЖИН АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Заступник директора регіональної філії з інфраструктури

САЖИН АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

телефон: (048) 727-44-84

приймальня: (048) 727-04-14


Безпосередньо забезпечує вирішення питань щодо:

- розробки та реалізації єдиної політики у сфері технічного стану підпорядкованої інфраструктури;

- реалізації довгострокових та середньострокових програм розвитку підпорядкованих господарств;

- розробки пропозицій до нормативних актів з користування засобами інфраструктури;

- технічного регулювання і нормативного забезпечення експлуатації, ремонту та відновлення колій, інженерних споруд, захисних насаджень;

- сприяння розвитку транспортних коридорів та облаштування прикордонних станцій;

- організації та підготовки інфраструктури до впровадження прискореного та швидкісного руху поїздів;

- забезпечення роботи з відновлення та модернізації, реконструкції, технічного переоснащення основних засобів інфраструктури колійної господарства, господарства електропостачання і автоматики та телекомунікацій;

- забезпечення організації злагодженої експлуатаційної роботи, вжиття заходів з удосконалення процесу перевезень, впровадження прогресивних технологій і автоматизованих систем управління, застосування передових форм організації праці;

- поліпшення фінансово-економічного стану підпорядкованих господарств, їхню підготовку до роботи в осінньо-зимовий період та дотримання нормативів виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей;

- координації роботи з організації ремонту та поточного утримання штучних споруд, земляного полотна, виконання протипаводкових заходів, впровадження комплексної механізації робіт;

- забезпечення стійкої безперебійної роботи колійного господарства та подальшого вдосконалення ефективності його функціонування;

- забезпечення стійкої роботи і подальшого розвитку господарства автоматики та телекомунікації;

- забезпечення стійкої та безперебійної роботи електричних мереж, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: тягових підстанцій, контактної мережі та інших пристроїв технологічного електропостачання;

- координації здійснення ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів інфраструктури Філії;

- організації роботи щодо ефективного використання потужностей ремонтних виробничих підрозділів;

- організації здійснення ліцензованої діяльності у сфері телекомунікацій;

- організації роботи щодо ефективного використання технічних засобів інфраструктури.
Заступник директора регіональної філії з управління персоналом та соціальної політики

ЛІЩУК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

телефон: (048) 727-00-20